III.ULUSLARARASI HAMZA NİGARİ SEMPOZYUMU PROGRAMI

https://independent.academia.edu/metinhakverdio%C4%9Flu?from_navbar=true

TÜM SEMPOZYUMLAR PDF İNDİR

BİLDİRİ KİTABI İÇİN BAŞVURUNUZ:

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Şamaxı filialı
Türkiye Cumhuriyeti Amasya Üniversitesi
Amasya Azerbaycan Türkleri Kültür,
Sanat və Dayanışma Derneği
MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi
III BEYNƏLXALQ
HƏMZƏ NİGARİ
TÜRK DÜNYASI MƏDƏNİ İRSİ
SİMPOZİUMUNUN
PROQRAMI
Şamaxı, 17-18 may 2017-ci il
2
Fəxri Komitə:
Prof. Dr. Cəfər CƏFƏROV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru
Asif AĞAYEV
Şamaxı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Prof. Dr. Metin ORBAY
Amasiya Universitetinin rektoru
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL
Amasiya Universiteti Fən-Ədəbiyyat Fakültəsinin dekanı
Prof. Dr. Kübra ƏLİYEVA
AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
Elmi Komitə:
Azərbaycan
Prof. Dr. Asəf ZAMANOV
Prof. Dr. Vəli ƏLİYEV
Prof. Dr. Cəfər QİYASİ
Prof. Dr. Qafar CƏBİYEV
Prof. Dr. Minəxanım Nuriyeva-TƏKLƏLİ
Prof. Dr. Şikar QASIMOV
Dos. Dr. Nəzakət MƏMMƏDLİ
Dos. Dr. Mayıl ALICANOV
Dos. Dr. Vahid XANƏLİYEV
Dos. Dr. Razim MƏMMƏDOV
Dos. Dr. Könul HACIYEVA
Dos. Dr. Əlsahib MUSTAFAYEV
Dr. Gülnarə SƏFƏROVA
Dr. Fariz XƏLİLLİ
Dr. Həbibə ƏLİYEVA
Dr. Məlahət BABAYEVA
Türkiyə
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR
Doç. Dr. Pərvanə BAYRAM
Doç. Dr. Mücahit KAÇAR
Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Kürşat EFE
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUŞDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Savaş ŞAHİN
3
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm TARAKÇI GÜL
Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir TEKİN
Dr. Kubilay AKMAN
Dr. Ahmet AYTAÇ
İtaliya
Prof. Dr. Luigi SCRINZI
Dr. Andrea MACCHIA
Özbəkistan
Prof. Dr. Jaloliddin MİRZO
Makedoniya
Prof. Dr. Rubin ZEMON
Kosovo
Prof. Dr. Ergin JABLE
Qazaxıstan
Maulen SADIKBEKOV
Təşkilat Komitəsi:
Dr. Tünzalə YUSİFOVA – SƏDR
Üzvlər:
Azərbaycan
Dos. Dr. Yaşar HÜSEYNƏLİYEV
Dr. Şasəddin MİKAYILOV
Dr. Firidə MUSTAFAYEVA
Qahirə ŞAHBAZOVA
Çingiz DADAŞOV
Fəxrəddin MƏMMƏDOV
Sabir İBRAHİMOV
Şəlalə SEYİDOVA
Vüqar QULİYEV
Günay XANALIYEVA
Ədilxan ZÜLFİQAROV
Ruqiyə BABAŞOVA
Türkiyə
Yrd. Doç. Dr. Metin
HAKVERDİOĞLU
Arş. Gör. Mevlüt İLHAN
Arş. Gör. Ayşegül KUŞDEMİR
Atilla YAPRAK
Bilal DÜNDAR
4
P R O Q R A M
17 may 2017-ci il
900–930 Qeydiyyat
930–1100 Şamaxıda Heydər Əliyev parkını ziyarət
1100–1300 Plenar iclas
1300–1400 Nahar fasiləsi
1400–1600 Bölmə iclasları
1600–1630 Kofe-breyk
1630–1800 Bölmə iclasları
18 may 2017-ci il
0900–1100 Bölmə iclasları
1100–1130 Kofe-breyk
1130–1300 Bölmə iclasları
1300–1400 Bölmə sədrlərinin hesabatı. Simpoziumun bağlanışı
5
Konfransın bölmələri
1. Həmzə Nigari və Sufizm
2. Türk dünyası mədəni irsi
3. Gənc alimlərin Sufizm və Türk dünyası
mədəni irs araşdırmaları
6
PLENAR İCLAS
Konfransın açılışı:
17 may 2017-ci il, saat 1100
ADPU Şamaxı filialının Akt zalı
Giriş sözü: Dr. Tünzalə YUSİFOVA, ADPU Şamaxı filialının
direktoru
Çı x ı ş l a r :
1. Prof. Dr. Cəfər CƏFƏROV – ADPU-nun rektoru
2. Asif AĞAYEV – Şamaxı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı
3. Prof. Dr. M.Fatih KÖKSAL – Amasya Üniversitesi FənƏdəbiyyat
Fakültəsinin dekanı
4. Dos. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU – Amasya Üniversitesi –
Sebatî’nin Nigarî’ye Nazireleri
5. Dos. Dr. Nəzakət MƏMMƏDLİ – AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutu – Seyid Nigarinin təsəvvüfi görüşləri
7
I BÖLMƏ
Sədr: Prof. Dr. M. Fatih Köksal
Həmsədr: Dos. Dr. Nəzakət Məmmədli
Katib: Dr. Firidə Mustafayeva
Otaq № 314, III mərtəbə
1. Prof. Dr. Zoran MATEVSKI – Ss. Cyril and Methodius
University, Faculty of Philosophy, Department of Sociology,
Skopje, Macedonia, Doc.Dr. Dushka MATEVSKA – SEE
University, Institute Max van der Stoel, Tetovo, R. Macedonia –
Sufism and religious tolerance in West Balkan region –
MAKEDONİYA
2. Prof. Dr. Kübra ƏLİYEVA – AMEA Memarlıq və İncəsənət
İnstitutu – Azərbaycanda sufi xanəgahlarının əsas funksiyası
3. Prof. Dr. Minaxanım NURİYEVA TƏKLƏLİ – Qafqaz
Araşdırmaları İnstitutu – Nigarinin ideya-məslək ortağı Xasay
xan Usmiyevin XIX əsr Qafqaz-Azərbaycan ədəbi-mədəni
mühitində yeri
4. Prof. Dr. Rüfət HÜSEYNZADƏ – Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Univeristeti – Yəsəvilikdən qaynaqlanan Bекtаşiliк və
Bektaşilikdə mənəviyyat
5. Dos. Dr. Sevda SADIQOVA – Bakı Dövlət Universiteti –
Nigari şeirində sevgi anlayışının dil aspektləri
6. Doç. Dr. Osman AYDINLI – Marmara Üniversitesi – Bursalı
Mehmet Tahir’in “Osmanlı Müellifleri” Eserine Göre Türkiye
ve Azerbaycan’da Faaliyet Gösteren Âlim ve Mutasavvıflar
7. Dr. Şahsəddin MİKAYILOV, Dr. Firidə MUSTAFAYEVA –
ADPU Şamaxı filialı – Əski mədəniyyətimizdə sufizmin
mədəni dəyərləri və ayinləri
8
8. Dos. Dr. Səadət ŞIXIYEVA – AMEA Akademik Ziya
Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu – “Nigarnamə”də poetik
sinkretizm: ənənə çərçivəsində axtarışlar
9. Yrd. Doç. Dr. Musa KAVAL – Hakkari Üniversitesi –
Tasavvufi Gelenekte Çok Kültürlülüğün Bir Örneği; Hamza
Nigari
10. Doç. Dr. Hikmet ATİK – Necmettin Erbakan Üniversitesi –
Hamza Nigarî Dîvân’inda Ayna Metaforu
11. Dos. Dr. Mətanət ABDULLAYEVA – Bakı Dövlət
Universiteti – Təsəvvüfdə “qəm” və “məstlik” anlayışlarının
konseptual mahiyyəti
12. Dos. Dr. Bilal HƏSƏNLİ – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti – Mir Həmzə Seyid Nigari poeziyasında kamil
insan problemi
13. Dr. Elmira ABASOVA – Miras Mədəni İrsin Öyrənilməsinə
Kömək İctimai Birliyi -Mir Həmzə Seyid Nigari və Mir Sədi
Ağa poeziyasında paralelliyin sintezi
14. Dr. Firidə MUSTAFAYEVA – ADPU Şamaxı filialı, Aytac
RƏCƏBOVA – Qobustan şəhər 2 saylı tam orta məktəb – Seyid
Yəhya Bakuvinin fəlsəfi düşüncələri
15. Dr. Həbibə ƏLİYEVA – AMEA Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyi – Sufizm atributlarından biri olan təbərzinlər üzərində
epiqrafik yazı nümunələri
16. Yrd. Doç. Dr. Hakan UĞUR – Necmettin Erbakan
Üniversitesi – Büyük Türk Müfessir İmam-ı Maturidi’nin
Te’vilat’ında Büyük Günah Kavramı
17. Dr. İlhamə QƏSƏBOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Qazaxın
İncə dərəsində təsəvvüf və nəqşibəndlik
9
18. Dos. Dr. Kəmalə PƏNAHOVA – Bakı Dövlət Universiteti –
Sufi mistik düşüncəsində vəhdət əl-vücud təlimi (Mir Həmzə
Seyid Nigari yaradıcılığında)
19. Dos. Dr. Könül HACIYEVA – AMEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu – Halili yaratıcılığında sufi bakış açısı
20. Dos. Dr. Xuraman HÜMMƏTOVA – AMEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu – Mir Həmzə Seyid Nigari yaradıcılığında
Qarabağ həqiqətlərinin poetik dərki
21. Dos. Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ – Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti – Hoca Ahmed Yesevi temsilçisi Seyid
Mir Həmzə Nigarinin Poeziyası
22. Dos. Dr. Gülnarə SƏFƏROVA – Azərbaycan Tibb
Universiteti – Təsəvvüf fəlsəfəsində qadın sufilər (Erkən dövr.
Bəsrə məktəbi)
23. Dos. Dr. Məhbubə QURBANOVA – Bakı Dövlət Universiteti
– Mir Həmzə Seyid Nigarinin əsərlərində işlənən yer adları
24. Arş. Gör. Müslüm YILMAZ – İstanbul Üniversitesi – Seyyid
Nigârî’nin Eşi Lutfiye Hanım’ın Tasavvufi Şiirleri
25. Yrd. Doç. Dr. Fatih SONA – Çankırı Karatekin Üniversitesi –
Seyyid Hamza Nigârî’nin Fuzûlî’ye Yazdığı Tahmisler
26. Ayişə NƏBİ – Araşdırmaçı-yazar – Xaneyi-vəhdətdə
27. Asif SEYİDOV – Hacı Mahmud əfəndi məscidi dini icması –
Peyğəmbər varislərindən biri – Hacı Mahmud əfəndi Qarani
28. Dilguşə SÜLEYMANOVA – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti – Mir Həmzə Seyid Nigarinin yaradıcılığı və
Xətainin “Dəhnamə” poemasında məna bağlılıqları
10
29. Gülxanım ƏSƏDZADƏ – Azərbaycan Milli Konservatoriyası
– Azərbaycan musiqi folklorunun məhəlli xüsusiyyətlərinə yeni
baxış
30. İlahə SÜLEYMANOVA – ADPU Şəki filialı – Seyid Mir
Həmzə Nigari əsərlərində klassik Azərbaycan şeirinin izləri
31. İradə VƏZİROVA – AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu – Seyid Yəhya Bakuvi-Şirvani müasir
tədqiqatçıların araşdırmalarında
32. Nazim QULİYEV – Azərbaycan Respublikasının əməkdar
incəsənət xadimi, bəstəkar – Şeyx Mir Həmzə Nigarinin
əminəvəsi Mir Fəttah ağa ocağının möcüzələri
33. Nuranə MİRSƏDİZADƏ – Araşdırmaçı-yazar – Şəmsəddin
Yeşil və Mir Həmzə Seyid Nigari həzrətləri
34. Səadət VERDİYEVA – Azərbaycan Milli Konservatoriyası –
Xanəndə İslam Rzayevin ifasında “Rast” Azərbaycan muğam
dəstgahının təfsiri
35. Xanəmir TELMANOĞLU – Azad Azərbaycan televiziyası –
İmanın və eşqin ritmi
36. Musa MUSAYEV – Ağsu rayonu Gəgəli kənd Ümumi orta
məktəbi – Şirvanda sufizm haqqında qısa arayış
11
II BÖLMƏ
Sədr: Prof. Dr. Qafar Cəbiyev
Həmsədr: Dos. Dr. Mayıl Alıcanov
Katib: Şəlalə Seyidova
Otaq № 316, III mərtəbə
1. Prof. Dr. Qafar CƏBİYEV – AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutu, Dr. Fariz XƏLİLLİ – ADPU Şamaxı fiialı –
Azərbaycanın İsmayıllı bölgəsində sufizmin tarixi mərhələləri
2. Prof. Dr. Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ – AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu – Türk ədəbimədəni
təfəkküründə sufizm
3. Prof. Dr. Gülbəniz BABAXANLI, Natiq MÜRSƏLOV –
AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi – Büyük türk sevdalısı
Hüseyin Cavit’in fikir dünyasının gelişmesinde İstanbul
Mühitinin Rolü
4. Prof. Dr. Şikar QASIMOV – Azərbaycan Texniki Universiteti
– Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zənginləşməsində aşıq
sənətinin rolu
5. Prof. Dr. Gülşən ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ – Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti – Kamil irfan
abidəsi (Füzulinin “Rindü zahid”i sufizm kontekstində)
6. Doç. Dr. İbrahim IŞITAN – Karabük Üniversitesi –
Multikültüralizm ve Sufizm
7. Dr. Alisa BORİSENKO, Prof. Dr. Yuriy HUDYAKOV –
Novosibirsk State University, Russia – The Old Turkic Stone
Statues of Man with Plaits in Issyk Kul Hollow of Kyrgyzstan –
RUSSIA
8. Dos. Dr. Tünzalə YUSİFOVA – ADPU Şamaxı filialı –
Şamaxıda multikultural dəyərlər
12
9. Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM – Konya Necmettin Erbakan
Üniveristesi – Kitab-i Dede Korkutta Geçen Giyim Sanatı
Terimleri
10. Dos. Dr. Təranə RƏHİMLİ – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti – 1960-70-ci illər bədii nəsrinin süjeti və ədəbi tənqid
11. Dos. Dr. Əlsahib MUSTAFAYEV, Dos. Dr. Vahid
XANƏLİYEV – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Şamaxı filialı – Islam mənəviyyatındakı bəşəri dəyərlər
12. Dos. Dr. Jalə QULAMOVA – Azərbaycan Milli Konservatoriyası
– Məhsəti Gəncəvi yaradıcılığında musiqi
13. Dr. Akif MƏMMƏDLİ – AMEA Tarix İnstitutu – Türkiyə
(Səlcuqlu və Osmanlı dönəmi) Azərbaycan təsəvvüfi əlaqələri
14. Dr. Kamalaxanım ASADULLAYEVA, Feride MİRİŞOVA
AMEA Folklor Enstitüsü – Azerbaycan ve Türkiye’nin ayni
isimli “Rast” Muğam Kalipları
15. Dr. Elvüsal MƏMMƏDOV – AMEA akademik Ziya
Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu – Yusif əl-Qərdavinin
yaradıcılığında mötədillik ideyaları
16. Dos. Dr. Bəsirə ƏZİZƏLİYEVA – AMEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu – Almas İldırımın mühacirət dövrü
yaradıcılığının əsas ideya istiqamətləri
17. Dos. Dr. Cəmilə MİRZƏYEVA – Azərbaycan Milli
Konservatoriyası – Dram tamaşalarında musiqinin təzahürü
18. Yrd. Doç. Dr. Cengiz MÜRSELOV – Bingöl Üniversitesi –
Azerbaycan’ın Fethinden Sonra Şirvan Bölgesinin Tarihi ve
Coğrafi Durumu
19. Dos. Dr. Mayıl ALICANOV, Fəxrəddin MƏMMƏDOV –
ADPU Şamaxı filialı – Əli bəy Hüseynzadə və türkçülük
məfkurəsi
20. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS – Necmettin Erbakan Üniversitesi –
Kafkasya Dini Coğrafyasi; Tarihi ve Dini Durum
13
21. Dos. Dr. Nəzakət İSMAYILOVA – Naxçıvan Dövlət
Universiteti – Türkiye’de yaşamış Azerbaycan göç edebiyatının
temsilcileri
22. Dos. Dr. Zərifə CAVADOVA – ADPU Şamaxı filialı – 1920-
1930-cu illərdə Azərbaycan hökümətinin din siyasəti
23. Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN – Amasya Üniversitesi –
Kafkasya’dan Anadolu’ya Göç Ettirilen Çerkes Muhacirler ve
Yaşanan Meseleler
24. Aysel BAĞIROVA – Azərbaycan Milli Konservatoriyası –
Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin fəaliyyətinin ilkin
dövrləri
25. Babək ABDULLAYEV, Ədilxan ZÜLFİQAROV – ADPU
Şamaxı fililalı – Orta əsr səyyahlarının əsərlərində Şamaxının
qala və ziyarətgahları
26. Çingiz DADAŞOV – ADPU Şamaxı fililalı – Multikulturalizmin
Azərbaycan Modeli
27. Dilarə RÜSTƏMOVA, İlahə ƏMİROVA – S.M.Qənizadə
adına 1 saylı tam orta məktəbi – Azərbaycan və Türkiyə mədəni
əlaqələrinin milli-tarixi köklərinin möhkəmləndirilməsində
Heydər Əliyevin rolu
28. Elvan CAFAROV – Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Dede Korkut bilim araştırma merkezi – “Kitab-ı Dede Korkut”
Destanı`nda ve Doğu Anadolu’nun Ağrı, Bitlis, Van ve Muş
Ağızlarında bir sıra islami ve tasavvuf değerleri üzerine
29. Firuzə ƏSƏDZADƏ – Azərbaycan Milli Konservatoriyası –
Azərbaycan xalq mahnıları müasir ifaçılıq sənətində
30. Qahirə ŞAHBAZOVA – ADPU Şamaxı filialı – Elmin
köməkçisi, elm ölkəsinin şahı Nəsrəddin Tusi
31. Günel ŞIXƏLİYEVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutu – Əli bəy Hüseynzadə yaradıcılığının əsas istiqamətləri
14
32. Qürbət MİRZƏZADƏ – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutu – Azərbaycan ədəbi tənqidinin “Sərvəti-Fünun”
dönəmi ədəbi-tənqidi fikri ilə qarşılıqlı müqayisəsi
33. Hacı Nərimanoğlu ABDULLA – Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Bilik Fondu, “Zəngəzur” Cəmiyyətləri
İctimai Birliyi – Anadoluda əbədiyyətə qovuşmuş Zəngəzurlu
məşhurlar
34. Namiq ƏHMƏDOV – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
Jurnalisti – Almaz İldırım: nakam şair, nakam vətəndaş…
35. Nərgiz QARAYEVA – Bakı Dövlət Universiteti – Mühacirət
ədəbiyatının görkəmli şairi Almas İldırımın şeirlərində Vətən
həsrəti
36. Ofelya İSMAYİLOVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutu – Vətən sevgisi və türkçülük ideyaları Bəxtiyar
Vahabzadə yaradıcılığında
37. Ramil ZEYNALOV – Sumqayıt Dövlət Universiteti – Mahmud
Kaşğarinin “Divani-lüğət it türk” əsərində işlənən atalar sözləri
və məsəllərdə sadə cümlələr
38. Rəşad MUSTAFA – AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix
institutu – Tiflisli alimlərin Türk mədəniyyətində yeri
39. Rasimə ƏHMƏDOVA – ADPU Şəki filialı – “Molla
Nəsrəddin” jurnalının türk mədəniyyət tarixinə təsiri
40. Rima QULİYEVA – ADPU Şamaxı filialı – “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarında ifadə olunmuş milli-mənəvi dəyərlərimiz
41. Sabir İBRAHİMOV – ADPU Şamaxı filialı – İslam
həmrəyliyi, multikulturalizm, sufilik
42. Tahir MƏHƏRRƏMOV – ADPU Şəki filialı – Azərbaycan
multikultural həyat tərzi və etnik dəyərlər məkanıdır
43. Vaqif ASLAN – ADPU Şəki filialı – Türk dünyasının mədəni
irsinin ədəbiyyatımızdakı izləri
15
III BÖLMƏ
Sədr: Dr. Fariz Xəlilli
Həmsədr: Metin Hakverdioğlu
Katib: Türkan Məmmədova
Otaq № 217, II mərtəbə
1. Dr. Fariz XƏLİLLİ – ADPU Şamaxı filialı – Şirvan mahalları
xanlıq və çarlıq dövrü kəsişməsində
2. Dr. Terane RÜSTEMOVA – AMEA Füzuli adına Elyazmalar
Enstitüsü – Azerbaycan halk kültüründe petrol inançı
3. Dr. Andrea MACCHIA – İtaliya YOCOCU Assossasiyası, Dr.
Fariz XƏLILLI – ADPU Şamaxı filialı – Şeyx Dursun türbəsi
konservasiya layihəsi və digər türbələrin konservasiyasında
tətbiqi
4. Dr. Məlahət BABAYEVA – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Univeristeti – Aşıqların birinci qurultayı
5. Elnur ALİYEV – Tbilisi Devlet Universitesi – Preliminary
report about Aga Efendi’s manuscripts found in Buduq village –
GÜRCİSTAN
6. Gülnar Yunusova – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu –
Türk ədəbiyyatında Kamal Abdulla yaradıcılığının rolu
7. Aida MİRZƏYEVA – Bakı Dövlət Universiteti – Bəxtiyar
Vahabzadənin tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş şeirlərində
milli istiqlal məfkurəsi
16
8. Aygün HEYDƏROVA – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti – Hüseyn Abbaszadənin bədii nəsrində sənətkarlıq
və ədəbi dil məsələləri (“Taqqılbab” və “Büllur mürəkkəbqabı
və bənövşəyi Jiquli” hekayələri əsasında)
9. Zülfiyyə HÜSEYNOVA – Azərbaycan Milli Konservatoriyası –
Şirvan aşıqlarının mahnı janrında bəzi üslub xüsusiyyətləri
10. Aysel ƏLƏKBƏRZADƏ – Bakı Dövlət Universiteti SABAH
qrupları – Ömər Seyfəddin və Azərbaycan ədiblərinin hekayə
yaradıcılığının müqayisəsi
11. Ahmet AYTAÇ – Selçuk Üniversitesi – Başbakanlık Osmanlı
Arşivinde Dergah, Cami ve Tekkelerin Tefrişatına Dair Bazı
Kayıtlar
12. Çinarə XƏLİLZADƏ – ADPU Şamaxı filialı – Afrikada
sufizm və Azərbaycan
13. Gülər İSMAYILOVA – Bakı Dövlət Universiteti – Qaracaoğlan
poetikasında müxtəlif mövzular
14. Günel BAXIŞOVA – Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti – Multikultural mühitin formalaşmasında sufi
fəlsəfənin təsiri (Azərbaycan nümunəsində)
15. Günel SEYİDƏHMƏDLİ – AMEA Memarlıq və İncəsənət
İnstitutu – Sofi Həmidin məzar daşları
16. Leyla QULİYEVA – Azərbaycan Milli Konservatoriyası –
Üçlü konsert janrına müraciət edən ilk Azərbaycan bəstəkarı
(Azər Rzayevin üç violin və simfonik orkestr üçün konsert)
17
17. Könül MƏHƏRRƏMOVA – AMEA M.Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu, AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi – Ulu
Turan aşiqi Hüseyn Cavidin ədəbi irsi XX əsr Türkiyə
ədəbiyyatşünaslığında
18. Nəzrin ATABƏYLİ – AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu – İmadəddin Nəsimi poeziyası müasir alman
ədəbiyyatında
19. Reyhan DADAŞOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Məhəbbət
dastanlarında təsəvvüf diskursu və sakral adlar
20. Reyhanə SƏLİMOVA – İstanbul Universitesi – Mir Hamza
Nigârî Efendinin “İster” ve “Sana” redifli gazellerinde ilahi aşk
21. Vüsalə AĞAYEVA – Bakı Slavyan Universiteti – Mir Həmzə
Seyid Nigarinin “Nigarnamə”sinin bəzi dil xüsusiyyətləri
22. Rüstəm ƏFƏNDİYEV – Azərbaycan Xalça Muzeyi – Alaçıq
və onun əsas hissələri
23. Sevinc BAXŞIYEVA, Güləndam SƏFƏROVA – ADPU
Şamaxı filialı – Azərbaycan – türk dillərinə məxsus fonetik,
leksik, qrammatik xüsusiyyətlərin müvaziliyi
24. Şahin OSMANOV, Aysel OSMANOVA – Şamaxı şəhəri
Texniki, humanitar, təbiət fənləri təmaüllü internat tipli lisey –
Türkiyədə yaşamış Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı
təmsilçiləri
25. Şəlalə SEYİDOVA – ADPU Şamaxı filialı – Almas İldırım
şəxsiyyəti və yaradıcılığı gənclik üçün örnəkdir
18
26. Şəfa MURADOVA – ADPU “Dədə Qorqud” ETL, AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu – Şeyx İbrahim
Gülşəni yaradıcılığında sufizmin əksi
27. Şəhla XƏLİLLİ – AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu – Balkan yarımadasında türk ədəbi mühiti
və Əlaəddin Sabit Bosnəvi
28. Türkan İSMAYILBƏYLİ – Bakı Dövlət Universiteti Sabah
qrupu – Xəlil Rza Ulutürk yaradıcılığında azadlıq və Turan
məsələsi
29. Türkan MƏMMƏDOVA – ADPU Şamaxı filialı – Batı-
Avrupa Edebi Metinlerinde Doğu Kültürü Motifleri ve
Sözkonusu İki Edebiyatın Karşılaştırmalı İncelenmesi
30. Yasin BENZET – Türkiyə, doktorant – Bir Millət – İki Dövlət
31. Zərifə HƏMİDOVA – ADPU Şamaxı filialı – Həmzə Nigarinin
coğrafi səyahətləri
32. Sahibə PAŞAYEVA – AMEA Folklor İnstitutu – İslam
həmrəyliyi, Multikulturalizm və sufizm
33. Pakizə ZAKİROVA – AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəz,
ADPU-nun Şəki filialı – Arif Abdullazadənin yaradıcılığında
Türkiyə mövzusu
34. Ayşən ZEYNALLI – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti –
Sovet İttifaqının türk yazar Əhməd Cavada repressiya zərbəsi

Bu yazı Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.